فیلترها

شبکه یک - 7 خرداد 1400

مسئولیت "انتخاب" و پاسخگویی به خویش( از ترازوهای خراب تا سند ۲۰۳۰ )

درآستانه انتخابات _ در جمع نیروی انتظامی_ ۱۳۹۶

پرسش و پاسخ هایی در باب سند 2030

سند 2030 - قسمت ششم - پایانی

بررسی سند 2030

سند 2030، سندی الزام آور؛ (بازخوانی نمونه هایی از اخطارهای یونسکو به کشورها)

سند 2030 - قسمت پنجم

بررسی سند 2030

نقد جامع سند آموزشی 2030

سند 2030 - قسمت چهارم

بررسی سند 2030

پرسش های اساسی درباره اسناد بین المللی

سند 2030 - قسمت سوم

بررسی سند 2030

لایه های پنهان سند توسعه پایدار

سند 2030 - قسمت دوم

بررسی سند 2030

کاپیتولاسیون بین المللی

سند 2030 - قسمت اول

بررسی سند 2030

شبکه یک - 16 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت هفتم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 13 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت ششم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 12 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت پنجم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 9 تیر 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت چهارم

در جمع اعضای هیات علمی دانشگاهها – خرداد 96

شبکه یک - 12 خرداد 1396

گزارشی از 2030 به حوزه و دانشگاه - قسمت اول

در جمع اساتید و پژوهشگران

شبکه یک - 5 خرداد 1396

ابعاد فرهنگی 2030 و تحمیل ایدئولوژیک اومانیزم

نشست "مرامنامه ارباب-رعیتی در سبک زندگی"- 96

1 2