فیلترها

شبکه یک - 4 شهریور 1401

"دولتمردی"، عهد خدا و حقوق خلق (حکمرانی؛ حرکت بر لبه تیغ)

بمناسبت هفته دولت _ شهادت رجایی و باهنر _ ۱۳۹۵

شبکه یک - 6 خرداد 1401

امام صادق ع، راهگشای فلسفه "علوم تجربی" ("طبیعت"، نام مستعار "خلقت" است)

شهادت امام جعفر صادق ع _ نشست (امام صادق ع، پدر "علوم طبیعی" در تمدن اسلامی )_ مشهد _...

1 2