فیلترها

اردیبهشت 1383

" زن "

دانشگاه تهران - نشست دانشجویی

دی 1384

حجاب؛ چرا؟

نشست با دانشجویان رشته زبان فارسی در اروپا

آذر 1384

چند اصل بنیادین در حقوق زن

نشست با اعضای گروه مطالعات زنان طرح طهورا

آبان 1384

چند اصل بنیادین در حقوق بشر

نشست با اعضای گروه مطالعات زنان طرح طهورا

شهریور 1384

زنان و مردان، تفاوت‌های حقیقی و حقوقی

مرکز اسلامی انگلستان

شهریور 1384

"هنر زن بودن"؛ کدام نسخه؟!

نشست با زنان نخبه و پژوهشگر

شهریور 1385

تاریخ اسلام، تاریخ مذکر نیست

دانشگاه تهران - نشست با فعالان تشکل‌های زنان مسلمان

شهریور 1385

چنین گفت فاطمه (س)

نشست با فعالان تشکل‌های اسلامی زنان

مرداد 1385

بنیاد گرایی جنسی و حق "متفاوت" بودن زن

نشست با پژوهشگران مباحث زنان - دانشگاه

خرداد 1385

زیبایی، کرامت، عشق، حجاب

نشست با پژوهشگران امور زنان - کرمانشاه

اردیبهشت 1385

چند پرسش در مورد حجاب و برهنگی

نشست با پژوهشگران امور زنان - کرمانشاه

شبکه چهار - 23 دی 1392

پیامبر (ص) و جهاد اقتصادی زنان (ماتریالیزم پنهان در جامعه مذهبی)

نشست تجلیل از بانوان اهل وقف و انفاق- تالار وحدت –دی ماه 92

شبکه یک - 26 تیر 1395

پوشش و احترام؛ در راس حقوق زنان (برهنگی؛ شرط مردانه برای حضور اجتماعی زنان)

روز حجاب و عفاف- سالگرد شهدا نهضت حجاب در مسجد گوهرشاد – 92 {اردوگاه باهنر}

1 2