فیلترها

شبکه چهار - 3 شهریور 1402

"کودتای ۲۸ مرداد" ، سیاست ثابت "آمریکا و انگلیس" تاکنون

نشست ( کودتای ۱۳۳۲؛ "استعمار غربی"، پشتوانه ی استبدادشرقی" ) / ۱۴۰۲

شبکه یک - 28 مرداد 1401

آمریکا، انگلیس، ایران، کودتا، غارت، تحریم (کودتای ۲۸ مرداد؛ نفت ایران و سرمایه داری غرب)

سالگشت کودتای ننگین ۱۳۳۲ _ نشست ( از نفت تا انرژی هسته ای ) _ ۱۴۰۱

شبکه افق - 14 شهریور 1398

نبرد "ضداستعماری" از تنگستان تا همه تنگه های خاورمیانه (نرم افزار "مقاومت"، سخت افزار "مبارزه")

روز مبارزه با استعمار انگلیس و شهادت رئیسعلی دلواری- 95 { مجتمع شهید همت}

اسفند 1387

انقلاب جهانی و پایان" اسلام آمریکایی ـ انگلیسی"

پاکستان ـ شورای مرکزی حزب جماعت اسلامی. لاهور

شبکه افق - 13 شهریور 1399

گام به گام با استعمار نو (چگونه استثمار کنیم و طلبکار باشیم ؟)

به مناسبت روز "مبارزه با استعمار انگلیس"_ در جمع دانشگاهیان شبه جزیره هند و جنوب آفریقا...

شبکه چهار - 10 شهریور 1393

صدسال "مرگ بر انگلیس"؛ چرا؟ (به مناسبت روز مبارزه با استعمار انگلیس)

نشست "مرگ بر انگلیس" – دانشگاه مشهد-90 {دانشگاه پیام نور}

شبکه چهار - 13 مرداد 1393

انگلیس و نفوذ در رهبری مشروطه (از ملکم و طالبوف تا کسروی و تقی زاده)

اسناد مشروطه و آسیب شناسی نهضت ها – زمستان 90

شبکه یک - 14 شهریور 1394

"حافظه تاریخی" ما را هدف گرفتند (استعمار, "واقعیّت" یا "توهم")

به مناسبت روز ملی با استعمار انگلیس (شهادت رئیسعلی دلواری)- شهریور 94{بیمارستان شهید چمران}

شبکه قرآن - 17 مهر 1394

قرآن و مبارزات ضد استعماری (خطر "اعتماد به کفر" و "نفوذ استکبار")

به مناسبت روز مبارزه با استعمار انگلیس- نشست "قرآن و استکبارستیزی"-94 {تیپ حضرت زهرا}

شبکه یک - 13شهریور 1395

توطئه ادامه دارد (روز مبارزه با استعمار انگلیس)

روز مبارزه با استعمار انگلیس- سالروز شهادت رئیسعلی دلواری - 94 -هوافضای وزارت دفاع

شبکه سه - 20 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت نهم

با موضوع طرح انگلستان در نصب و عزل رضاخان، سیر پادشاهی پهلوی اول

شبکه افق - 17 شهریور 1396

نفوذ به سبک انگلیسی (بررسی موردی: نهضت تنباکو)

روز مبارزه با استعمار انگلیس_ شهریور96