فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه یک - 23 اسفند 1398

الهیات "بدن" و فلسفه "سلامت"(رویکرد اسلامی به زندگی و بهداشت)

نشست "پزشکی اسلامی"، مفهوم شناسی و آسیب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶

شبکه یک - 16 اسفند 1398

حق و تکلیف، در مبارزه با بیماری‌های عمومی(عقل و نقل در حوزه بهداشت، سلامت و تغذیه)

نشست( امام علی علیه السلام و بهداشت عمومی)_ جمعی از مسئولین مبارزه با بیماری‌های ویژه _ مشهد _ ۱۳۹۳