فیلترها

کارنامه کرونا (۵)

همه در اضطرار و رنج، تا اطلاع ثانوی، مذهبی یا دستکم معنوی می‌شوند اما اغلب آیین‌ها نمی‌توانند...

کارنامه کرونا (4)

آیا کرونا به یاری خدا ما را شکست خواهد داد؟

کارنامه کرونا (۲)

بلای جهانی کرونا جز ابعاد پزشکی، بلحاظ فرهنگی و حقوقی چگونه ارزیابی میشود ؟

کارنامه کرونا (۱)

کرونا و عواقب جهانی آن که چهره بشر را کبود کرده و بسیاری محکمات جهان مدرن را درهم شکست، موضوع...

شبکه افق - 16 اسفند 1398

حق و تکلیف در مبارزه با بیماری های عمومی

(عقل و نقل درحوزه بهداشت، سلامت و تغذیه) نشست«امام علی ع و بهداشت عمومی» - جمعی از مسئولین مبارزه...

شبکه یک - 23 اسفند 1398

الهیات "بدن" و فلسفه "سلامت"(رویکرد اسلامی به زندگی و بهداشت)

نشست "پزشکی اسلامی"، مفهوم شناسی و آسیب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶

شبکه یک - 16 اسفند 1398

حق و تکلیف، در مبارزه با بیماری‌های عمومی(عقل و نقل در حوزه بهداشت، سلامت و تغذیه)

نشست( امام علی علیه السلام و بهداشت عمومی)_ جمعی از مسئولین مبارزه با بیماری‌های ویژه _ مشهد _ ۱۳۹۳