فیلترها

شبکه یک - 16 اردیبهشت 1401

"کار"، عبادت اقتصادی (ضرورت "کاردرمانی" برای اشراف بیکار)

نشست نهضت "تولید و اشتغال" ، جهاد علیه "فقر و فساد" ) _ روز کارگر _ اردیبهشت...

مرداد 1384

رژیم اخلاقی،رژیم اقتصادی،رژیم‌سیاسی

دانشکده شهید رجایی - نشست با تشکل‌های دانشجویی

شبکه چهار - 28 فروردین 1391

حی علی الجهاد(جهاد سیاسی، علمی و اقتصادی)

ارومیه

شبکه سه - 16 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت پنجم

با موضوع مماشات با جهان، نگاه به سایر کشورها مثل چین‌ژاپن‌مصرسوئد...،ثبات سیاسی و اقتصادی

شبکه سه - 17 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت ششم

با موضوع آرمان‌گرایی و واقع‌بینی، برخورد قانونی با مفسدین اقتصادی،قاچاق و...