فیلترها

شبکه چهار - 30 آبان 1399

"فقه" در مصاف "سکولاریزم" ( "نظام سازی" و ضرورت استخراج قواعد"فقه تمدن ساز")

نشست بررسی ( رسالت دروس "خارج فقه" در فقه حکومتی)_ معاونت شورای مدیریت حوزه علمیه قم _...

دی 1387

عاشورای سیاسی و نظام سازی اسلامی

پاکستان ـ مرکز امامیه ـ حیدرآباد

خرداد 1387

امام، "هنر" و نظام سازی - قسمت دوم

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

خرداد 1387

امام، "هنر" و نظام سازی - قسمت اول

دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

شبکه چهار - 30 اسفند 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت هشتم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه چهار - 29 اسفند 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت هفتم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه یک - 12 خرداد 1391

فقه حکومتی:"فقه فعّال" یا "فقه منفعل"؟! خمینی و "نظام سازی بی پایان" خامنه ای و "فراخوان های بی پاسخ"

دانشگاه تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی- همایش نهادهای اساسی و نظام سازی

شبکه چهار - 28 اسفند 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت ششم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه چهار - 21 اسفند 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت پنجم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه چهار - 14 اسفند1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت چهارم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه چهار - 7 اسفند 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت سوم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه چهار - 30 بهمن 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی - قسمت دوم - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه چهار - 16 بهمن 1391

انقلاب اسلامی و نظام سازی- قسمت اول - (ولایت فقیه؛بدعت سیاسی یا سنت فقهی؟)

حلقه مطالعاتی دانشجویان-دانشگاه شریف

شبکه یک - 19 فروردین 1396

"جمهوری اسلامی"؛ نظام سازی عقلی- تجربی در گفتمان اسلامی - قسمت دوم

به مناسبت 38 سالگرد رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی - دانشگاه امام صادق

1 2