اسفند 1382

صورت تاریخی، سیرت فراتاریخی امام حسین (ع)

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اسفند 1382

الهیات حسین (علیه السلام)، انسانیات حسین(علیه السلام)

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

بهمن 1382

نظریه "پیشرفت" و تجدید تاریخ

نشست دانشجویی (اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان)

بهمن 1382

قدیس شمشیرزن

عید غدیر - مرکز امام علی(ع)- وین

بهمن 1382

احیاء تفکر و تمدن اسلامی

دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

دی 1382

یک "آری" به خویش

دانشگاه تهران - نشست دانشجویی

دی 1382

روشنفکری، علوم انسانی و دین

مشهد مقدس - نشست دانشجویی

دی 1382

انقلاب آموزشی و تولد دانشگاه‌های جدید

مشهد مقدس - نشست دانشجویی

آذر 1382

"مدرنیته اسلامی" به کدام معنا ؟!

دانشگاه شهید باهنر کرمان - نشست دانشجویی

آذر 1382

"خودانتقادی"؛ آغاز تغییر

نشست با طلاب و دانشجویان

1 2 3 4... 5