فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه یک - 30 تیر 1396

امام صادق (ع)، "فلسفه درد" و "حکمت کار" (پزشکی جهادی یا تجاری؟)

در جمع دانشجویان پزشکی در اردوهای جهادی

شبکه یک - 23 اسفند 1398

الهیات "بدن" و فلسفه "سلامت"(رویکرد اسلامی به زندگی و بهداشت)

نشست "پزشکی اسلامی"، مفهوم شناسی و آسیب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶

شبکه چهار - 8 شهریور 1398

زکریای رازی؛ جمع "حکمت و پزشکی"(تمدن اسلامی _ ایرانی؛ آغازگران پزشکی و داروسازی جدید)

به مناسبت روز بزرگداشت زکریای رازی _ روز داروسازی_ وزارت بهداشت و درمان _ ۱۳۹۵

شبکه یک - 1 شهریور 1398

تفسیر دینی از "جسم" و آغاز پزشکی جدید(پزشکی و بهداشت در تمدن اسلامی _ ایرانی)

به مناسبت بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک _اساتید علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی _ مرداد ۱۳۹۰