فیلترها

شبکه یک - 30 دی 1401

بیچاره ملتی که ... ( قهرمان شناسی یا قهرمان تراشی؟)

جشنواره سینمای عمار _ نشست ( قهرمان تقلبی ؛ از "اساطیر شرک" تا "سلبریتی سرمایه...

شبکه یک - 22 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند (1)

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96