فیلترها

شبکه یک - 21 شهریور 1399

زیبایی و مکتب ( سینمای "بدون پیام" ، وجود ندارد)

بمناسبت روز سینما _ نشست ( "هنر غیرارزشی" ؛ "ابزار زیبا" در خدمت "اهداف زشت"؟ ) _بسیج هنرمندان _جمعی از سینماگران و کارگردانان جوان _۱۳۹۱

شبکه یک - 29 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند - قسمت دوم

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96

شبکه یک - 22 دی 1396

سینما، مسئولیت و وجدان هنرمند - قسمت اول

جشنواره سینمایی عمار – "سینما و ایدئولوژی" – 9 دی ماه 96

شبکه چهار - 22 شهریور 1398

تکنیک یا تکنسین؟ حجاب ذاتی یا عرضی؟(مالک و مستاجر "عرصه هنر"، کیانند؟)

جشنواره سینمای عمار _ نشست "سینمای اسلامی و جبر ابزار، تاریخ و تکنولوژی؟" _ روز سینما _ ۱۳۹۱