فیلترها

شبکه افق - 28 اسفند 1399

کاش مسلسلهای جهان، "قلم" بودند (پاسداری از "منطق انقلاب"، چگونه؟)

میلاد امام حسین ع _ دانشگاه امام حسین ع_جایزه کتاب سال سپاه_ روز پاسدار _۱۳۹۳

شبکه یک - 21 تیر 1392

نون والقلم (رب النوع "شعر " یا ارباب " شاعران " ؟!) - قسمت دوم

در جمع شاعران جوان یادمان روز قلم

شبکه یک - 14 تیر 1392

نون والقلم (رب النوع "شعر " یا ارباب " شاعران " ؟!) - قسمت اول

در جمع شاعران جوان یادمان روز قلم

تیر 1387

هنر، "دیالوگ" با فرشته یا شیطان؟!

انجمن قلم ایران - مدعوین جشنواره جایزه کتاب سال

شبکه یک - 13 تیر 1393

خدمت " زیبایی" به " زشتی" و جایگزینی " جهان بینی" به جای " جهان"؟! ( بازشناسی تئوریک داستان نویسی اسلامی)

به مناسبت روز " قلم"- جشنواره ادبی داستان کوتاه یوسف – در جمع هنرمندان و نویسندگان – 92