فیلترها

خرداد 1378

جمهوری "فضیلت" و فتوحات خمینی

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

شبکه یک - 28 تیر 1398

"جمهوری فضیلت"، طرح "مصلحت" ذیل "شریعت"(جمود بر"لفظ" یا عدول از "معنا")

به مناسبت سالگشت تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی _ دانشگاه تربیت مدرس _ تهران۱۳۹۳