فیلترها

مقاله صوتی شماره 79

آنان که "حقوق بشر" را سیاسی کردند (درفقدان نهاد داوری بیطرف جهانی)

همایش بین‌المللی "حقوق بشر" _ نمایندگانی از یمن، نیجریه، عراق، بحرین ،ایتالیا و...

دی 1379

قرائت‌های دینی و امکان داوری

دانشگاه فردوسی مشهد -نشست دانشجویی