فیلترها

شبکه یک - 4 شهریور 1401

"دولتمردی"، عهد خدا و حقوق خلق (حکمرانی؛ حرکت بر لبه تیغ)

بمناسبت هفته دولت _ شهادت رجایی و باهنر _ ۱۳۹۵

اردیبهشت 1380

چگونه باید حکومت کرد؟

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی