فیلترها

شبکه چهار - 29 اردیبهشت 1402

اجتهاد تمدن‌ساز" یا "خرده اجتهاد لفظی"؟("جمعیت شناسی": از "فقه منفعل" تا "فقه فعال")

روز ملی "جمعیت" - موسسه امام خمینی (آیت الله مصباح) - نشست "تغییرات جمعیتی و...