فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه یک - 25 دی 1395

"توسعه" از "امیرکبیر" تا "نخبگان صغیر" (بر اساس کتاب "امیرکبیر" نوشته مرحوم جناب آقای هاشمی رفسنجانی)

سالگرد شهادت میرزا تقی امیرکبیر – قررگاه سازندگی اقتصاد مقاومتی – 19 دی 95

شبکه افق - 7 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت اول

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 8 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت دوم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 9 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت سوم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 27 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت چهارم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 28 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت پنجم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 29 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت ششم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 30 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت هفتم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 31 خرداد 1396

قرآن و توسعه - قسمت هشتم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 1 تیر 1396

قرآن و توسعه - قسمت نهم

دانشگاه امیرکبیر

شبکه افق - 4 تیر 1396

قرآن و توسعه - قسمت دهم

دانشگاه امیرکبیر