توئیت جدید آقای رحیم پور

امام حسین ع : قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ . پیمانهاى خدا شکسته مى شود و خشمگین نمى گردید اما شکستن پیمانهاى پدرانتان را برنمى تابید. این حدیث اشاره است به ما که وقتی به خودمان یا کسان مان توهین شود، نعره ها میزنیم و لشکرها برمی انگیزیم اما وظائفی که رها شده ، حقوقی که پامال شده ، ارزشهایی که دفاع نمی شود ، شرح وظائف و قانون هایی که بایگانی میشود ، و سوالات و تذکرات محترمانه ای که بارها و بارها بی جواب میماند هیچکس را عصبانی نمیکند. ما فقط نگران خودمانیم .


امام حسین ع :  قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُونَ وَ أَنْتُمْ لِنَقْضِ ذِمَمِ آبَائِکُمْ تَأْنَفُونَ .  پیمانهاى خدا شکسته مى شود و خشمگین نمى گردید اما شکستن پیمانهاى پدرانتان را برنمى تابید. 

این حدیث اشاره است به ما که وقتی به خودمان یا کسان مان توهین شود، نعره ها میزنیم و لشکرها برمی انگیزیم اما وظائفی که رها شده ، حقوقی که پامال شده ، ارزشهایی که دفاع نمی شود ، شرح وظائف و قانون هایی که بایگانی میشود ،  و سوالات و تذکرات محترمانه ای که بارها و بارها بی جواب میماند هیچکس را عصبانی نمیکند. ما فقط نگران خودمانیم .

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha