شبکه چهار - 31 اردیبهشت 1400

"انتخابات" و مهندسی تئوریک "عدالت و توسعه"( شعارهای انتخاباتی را نقد کنیم)

انجمن علمی علوم اجتماعی اسلامی و جنبش عدالتخواه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران_ ۱۳۹۷

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha