شبکه چهار - 10 بهمن 1399

از آمریکای "لینکلن" تا آمریکای "ترامپ" -قسمت دوم- ( بررسی ۷ سند تاریخی)

سمینار (ظهورو افول آمریکا)_نشست(چگونه آمریکا، آمریکا شد؟ و برایران تسلط یافت؟)_۱۳۹۷

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha