مقاله صوتی شماره 72

از کوروش هخامنشی تا حمله اعراب به ایران ساسانی

1_آیا ملت ایران به زور شمشیر مسلمان شدند ؟
2_"اسلام انقلابی" با "مردم ایران" درگیر شد یا با "استکبار ساسانی" ؟

3_مرز میان "جنبش جهانی آزادی بخش اسلامی" با "استکبار عربی" از نوع بنی امیه در ایران و جهان کجا بود؟

4_جزیه و مالیات های پس از سقوط ساسانی در مقایسه با مالیات های سنگین دوره ساسانی چه توضیحی داشت؟

5_پیامبر اکرم (ص) چرا خود را وکیل مدافع پیروان سایر ادیان الهی و بویژه پاسدار حقوق اقلیت های دینی اعلام کردند؟

6_موضع ما در برابر نزاع "استکبار عربی" و"استکبار عجمی" یعنی کفر و شرک "جزیره العرب" و کفر و شرک"امپراتوری روم" و "شاهنشاهی ساسانی" چیست ؟

7_چه تحلیلی از سقوط سلطنت ساسانی به دست مسلمانان در این چهار ضلعی تاریخی باید داشت ؟

الف) ارتش آزادی بخش اسلام

ب) ملت مستضعف ایران

ج) سلطنت استبدادی ساسانی

چ) برخی قبایل جنایتکار عرب

8_چگونه انگلیس اشغالگر باهدف تسلط بر ایران و ایجاد تقابل میان "مسلمان بودن" و" ایرانی بودن" در جهت ایجاد یک ایدئولوژی "نژاد پرستانه" ، ارتباطی جعلی در تاریخ میان پهلوی ، ساسانی و هخامنشی برقرار ساخت بی آنکه این ایدئولوژی ، هیچ موضع شرافتمندانه ای در برابر انگلیس و استعمار غرب در ایران داشته باشد؟

9_چند قرائت از تاریخ هخامنشی از سوی باستان شناسان و دانشمندان ارائه شده است و هر قرائت چه وجوهی دارد ؟

10_آیا "جناب کوروش" همان "حضرت ذوالقرنین" و ولی بزرگ خدا نبود که نخستین تمدن توحیدی و عادلانه در سطح جهان را سامان داد ؟

11_بنابر آن قرائت که جناب کوروش ، حضرت ذوالقرنین نباشد و سلسله ی هخامنشی صرفا" یک قدرت بزرگ دنیوی بوده باشد چرا بازهم هیچ نسبت و شباهتی میان یک رژیم ذلیل و دست نشانده ی غرب همچون پهلوی بایک قدرت جهانی همچون هخامنشی که ارتش های بزرگ رم و تمدن غرب را در هم کوبید وجود ندارد ؟

12_ حتی بنا بر قرائت سوم ، چگونه میتوان میان ارزشهای مثبت و منفی هخامنشی ، تفکیک و ارزیابی کرد ؟

13_به کدام بخش از فرهنگ وتمدن ایران قبل از اسلام میتوان وباید افتخار کرد و به کدام بخش نمیتوان ؟

14_چرا همه ی رفتار ها و سیاست های حکومت های ایران پس از اسلام را نمیتوان اسلامی دانست ؟

15_ چگونه از ترکیب "غیرت ایرانی" و"شرف اسلامی" دراین دوره از تاریخ میتوان معجزه کرد و " انقلاب اسلامی ایران" ، آغاز این معجزه جهانی در عصر جدید بود


نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha