مقاله صوتی شماره 29

سینمای دینی و مفهوم‌شناسیِ «تخیّل» و «معنویت»

پاسخ به پرسش‌هایی در باب سینما و هنر دینی

1. عنصر «خیال» در هنر و سینمای اسلامی و سینمای شیطانی

2. نسبت تخیّل، تعقّل و توهّم در حوزه‌ی ادراک

3. تأثیر «تصویر» در «خیال» و نسبت آن با مفاهیم اخلاقی

4. سینما و نسبت آن با معارف، ارزش‌های اخلاقی و احکام فردی و اجتماعی اسلام

5. سینما، «امر به معروف و نهی از منکر» و «تعلیم و تربیت»

6. سینما، قیام به قسط، عدالت‌خواهی و ستم‌ستیزی

7. سه نظریه در باب «عالم خیال»: نگاه سینوی، اشراقی و صدرایی

8. نسبت ریاضت و معنویت با عقلانیت و معرفت و تأثیر آن در هنر و زیبایی‌شناسی

9. سوبژکتیویته، اندویدآلیته و ایده‌آل‌های رنسانس به کدام سینما می‌انجامد؟

10. استخدام تکنیک، سینما و اتاق تاریک در خدمت ارزش‌های توحیدی، ممکن و واجب است

11. هر نوع عقلانیت و تکنیک، لزوماً نفسانیت، غفلت و اومانیزم الحادی نیست.

12. دو قطبی «پوزیتویسم» و «اگزیستانسیالیزم» و مفهوم‌سازی انحرافی در «معنویّت»

13. «اینترنالیتی» و نسبت آن با مالیخولیا

14. خدمات و صدمات «هیدگر» در عرصه «سینمای دینی» و نقد غرب

15. تداوم غرب‌زدگی در تکنیک و صورت و ماده و راه علاج آن


نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha