شبکه چهار - 9 شهریور 1394

این فقه، این حقوق بشر (حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی)

نشست بازخوانی قانون اساسی و تحول در فقه قضایی- دانشگاه بهشتی92

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha