گفتگوی انتقادی در علوم اجتماعی

در سال های دهه هفتاد، سلسله گفتگوهایی در چندین حلقه نقد در حوزه علوم انسانی باحضور گروه های دانشجویی و گاه اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه ها و حلقه های بحث طلبگی، مستمرا جریان داشت. بخشی مهم از محتوای آن نشست ها متاسفانه ضبط صوتی یا تصویری نشدند، اما در قالب یادداشت های دانشجویی و برگه های تهیه شده، به طور پراکنده باقی ماندند. بخشی از آن گفتگوهای انتقادی و مباحثات، به نقد و ساختار شکنی در متون کلاسیک علوم اجتماعی و بویژه جامعه شناسی، مربوط می شد. در این روش، چند متن اصلی در جامعه شناسی، بند به بند توسط دانشجویان، خوانده شده و مورد نقد استاد قرار می گرفت. آنچه پیش روی شماست، متن بازنویسی شده توسط برخی از حضار در جلسات مذکور است که پس از حذف نام ها و بدون تخصیص به مقالات وکتاب های خاص، اینک منتشر می گردد و باید آن را نوعی بازنویسی منتقدانه متون آکادمیک به شمار آورد.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha