شبکه چهار - 13 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

چند پرسش عقیدتی در موضوع "امر به معروف" و "برهان نبوت" 1."خودسازی" و "امت سازی"؛ دو پروژه ناگسستنی (امربه معروف واجب "تعریف نشده" یا "فراموش شده&

{امر به معروف} {آموزش اصول عقاید}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha