شبکه چهار - 3 تیر1395 - ماه مبارک رمضان

دو پرسش در "ارزش محوری"و"عمل گرایی"

1-پروژه جابجایی"قهرمان" و"ضد قهرمان" ("جمهوری اسلامی"، منهای "ولایت فقیه؟) 2-"انقلابی گری"بدون "ریاکاری"؟ در جمع فرزندان شهدا و ایثارگران92