خرداد 1377

مقدمه‌ای بر حکومت دینی (۲)

مشهد - دانشگاه علوم رضوی

خرداد 1377

مقدمه‌ای بر حکومت دینی (۱)

مشهد - دانشگاه علوم رضوی

اردیبهشت 1377

هنر و تجربه شوریدگی

دانشکده هنر دانشگاه تهران - نشست دانشجویی