خرداد 1377

مقدمه‌ای بر حکومت دینی - قسمت دوم

مشهد - دانشگاه علوم رضوی

خرداد 1377

مقدمه‌ای بر حکومت دینی - قسمت اول

مشهد - دانشگاه علوم رضوی

اردیبهشت 1377

هنر و تجربه شوریدگی

دانشکده هنر دانشگاه تهران - نشست دانشجویی