آذر 1378

شهر عشق و پارتیزان‌هایش

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

خرداد 1378

جمهوری "فضیلت" و فتوحات خمینی

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی

اردیبهشت 1378

مطهری و کمیته هوشیاری

دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی - نشست دانشجویی

اردیبهشت 1378

"آزادی" ؛ هدف یا وسیله؟

دانشگاه تربیت مدرس - نشست دانشجویی