عرف قدسی

عرف قدسی

نام نویسنده : حسن رحیم پور

انتشارات : طرحی برای فردا

نمایش کتاب

آن‌چه در دست دارید محصول سخنرانی در «حلقات نقد و بررسی» است که در سال 1374 در نقد پروژه‌ی «سکولاریزاسیون به نام مذهب» و ناظر به رساله‌ای در این باب، در جمعی دانشجویی شد.