مدارا، نه از راه پلورالیزم

مدارا، نه از راه پلورالیزم

نام نویسنده : حسن رحیم پور

انتشارات : طرحی برای فردا

نمایش کتاب

متن ذیل، شامل دو سخنرانی و پرسش و پاسخ است که در سال 1377 هنگام اوج‌گیری مشاجرات سیاسی- نظری پیرامون مقوله‌ی «جامعه مدنی» در دانشگاه تهران برگزار شد. در این «حلقه نقد»، دانشجویان، پرسش‌هایی برگرفته از چند مقاله و کتاب در نفی مفاهیم سیاسی اسلام، قرائت کرده و پاسخ می گرفتند.