مشروطۀ شرعی و مشروعۀ شرطی

مشروطۀ شرعی و مشروعۀ شرطی

نام نویسنده : حسن رحیم پور

انتشارات : طرحی برای فردا

نمایش کتاب

بازخوانی نظریات میرزای نائینی(ره) و شیخ فضل‌الله نوری(ره)کتابی که در پیش دارید، صرفاً جمع آوری و دسته‌بندی دیدگاه‌های دو عالِم مجاهد مشروطه‌طلب شیعه است که نقش مهمی در تاریخ مبارزات سیاسی ایران ایفاء کرده‌اند. این جمع آوری و دسته بندی توسط برخی دانشجویان در حاشیه‌ی سخنرانی آقای رحیم پور در باب «مشروطیت» در سال 75 صورت گرفت و گرچه کاری دانشجویی بود اما الهام اوّلیه آن از سخنان ایشان، گرفته شد و پس از دسته‌بندی مطالب، نتایج جالبی به دست آمد. انتشار این تدوین و دسته بندی دانشجویی، در جهت کمک به فهم صحیح‌تر فقه سیاسی شیعه صورت می‌گیرد. این مطالب قبلاً در فصلنامۀ کتاب نقد، منتشر شده است.