هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟

هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟

نام نویسنده : حسن رحیم پور ازغدی

انتشارات : طرحی برای فردا

هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟

کتاب «هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟» سه گفتار از استاد رحیم پور ازغدی نظریه پرداز اسلامی است که در مجامع هنری و ادبی ایراد کرده است. «هنر؛ دیالوگ با فرشته یا شیطان؟»، «هنر؛ عهد با زیبایی و حقیقت» و «ما و خاستگاه مکتب های ادبی و هنری» عناوین گفتارهای این کتاب است.

با توجه به رویکرد انتقادی و کلان حسن رحیم‌پور ازغدی و کمبود کتب نظری درباره فلسفه زیبایی و فلسفه هنر اسلامی، این کتاب برای همه فعالان فرهنگی و هنری مناسب و قابل استفاده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: «یک رکود طولانی و تعطیل در نوآوری در هنر ایران و به یک معنا در تمدّن فروپاشیده اخیر مسلمین به قدر کافی می تواند ما را به خود آورد که چه کنیم تا دوباره نهضت «خلاقیت» و تولید اندیشه در ساحت ادب و هنر، آغاز شود و از این وضع خجالت آور که ما را در حوزه هنر، تقریباً به طور کامل، تبدیل به مصرف کننده، واردکننده و ترجمه کننده کرده، خارج شویم و در عرصه نوآوری و خلاقیت، به عنوان تولیدکننده جهانی درجه اول شناخته شویم و ضمن مصرف تولیدات دیگران، به خود نیز احترام گذاریم. به اندیشه خود، قابلیت ها و استعدادهای برادران و خواهران مان، به غنای عظیم فروخفته در زیر غبار فراموشی، و به فرهنگ و ادب و فلسفه و اندیشه و هنر این سرزمین، احترام بگذاریم؛ «خود»، به صفت «مسلمان» بودن و «ایرانی» بودن...

بد است که دنیا ما را به عنوان جنبش جهانی جدیدی نه فقط سیاسی و ایدئولوژیک، به رسمیت شناخته و در همان امتداد، آماده پذیرش یک جنبش جدید ادبی و هنری نیز باشد و ما خود چنین انتظاری از خود نداشته باشیم. در دهه شصت، یک موج ادبیات مقاومت و هنر «انقلاب» را تجربه کردیم که کم سابقه و گاه بی سابقه بود. بی شک در منطقه، سابقه نداشت و اگر در سطح جهان منتشر می شد، انگشت نما می بود، امّا ما جرأت نکردیم آن را تئوریزه و به عنوان مکتب جدید ادبی و هنری در استانداردهای جهانی عرضه کنیم و هنوز هم به خود اجازه نداده ایم که آن را دستِ کم در دانشکده های هنر به متن درسی تبدیل کنیم. جالب است که غربیان، هنر و ادبیات انقلاب را دورادور زیر نظر داشته و ارزیابی دائمی دارند تا بدانند نهضت جدیدی که در دنیای اسلام پدید آمده، چه نقطه عزیمتی داشته و چه چیز را تهدید می کند؟ و در پی چه مطالباتی است؟»