چهارگفتار

چهارگفتار

نام نویسنده : حسن رحیم پور

انتشارات : طرح فردا

چهارگفتار

این کتاب در چهار گفتار گردآمده است. گفتار اول که نام آن «معنویت» به جای «دین»، قرائتی لیبرال - مسیحی از اسلام می باشد محصول پاسخ به سؤالات در دو نشست از حلقه های نقد دانشجویی است که در سال 1380 در دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد. دانشجویان پرسش هایی را از دو کتاب طرح کرده و پاسخ می گرفتند.

گفتار دوم هم که با نام «نسبیت و خشونت» می باشد سخنرانی ای بوده که در دانشگاه شهید بهشتی و در یکی از حلقه های نقد دانشجویی ایراد گشته و در آن به نقد مقالاتی پرداخته شده که یقین و عقیده را عامل خشونت اجتماعی می خواندند و دعوت به نسبیت و سهل انگاری در امر دین می کردند.

گفتار سوم که با نام «حقوق بشر»، درون دینی یا برون دینی؟ می باشد، متن دو سخنرانی است که در حلقه نقد دانشجویی در سال 1379 برگزار شد. در حلقه های نقد، معمولا گروه های دانشجویی، خلاصه ای از استدلال های مخالفین را از کتاب ها و مقاله های خاصی استخراج و دسته بندی و سپس در قالب پرسش و پاسخ در جلسات با حضور سخنران محترم به بحث می گذاردند.

فصل چهارم این کتاب نیز که با نام «انسان» لیبرالیزم می باشد، متن دو جلسه سخنرانی است که در سال 1379 در یکی از حلقات نقد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در موضوع انسان شناسی و معرفت شناسی لیبرالیزم انجام شد و عمدتا به نقد مقالاتی اختصاص یافت که در آن ایام لیبرالیزم را تئوریزه می کرد.