فیلترها

شبکه چهار - 25 فروردین 1393

فراماسونری، کادر سازی و نفوذ (دربار، دانشگاه، بازار)

در جمع اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها- 1389 {دانشگاه فردوسی}

شبکه چهار - 15 تیر 1393 - ماه مبارک رمضان

"فراماسونری" و مدیریت "نخبگان" برای "نفوذ"

در جمع اساتید دانشگاهها – 89

شبکه سه - 25 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت دهم

با موضوع عرب‌زدایی، فراماسونری و مسئله کارآمدی در مدیریت کشور