فیلترها

برگزیده‌ها

شبکه چهار - 12 خرداد 1393

"خمینی"، علوم سیاسی و "ایمان به غیب" (مبارزه مادی و حذف "متافیزیک" از "سیاست")

سالگرد رحلت امام خمینی (ره) – 90

شبکه چهار - 3 اسفند 1396

"انقلاب" در پیمانه "آکادمی" - قسمت دوم - (ضرورت پرسش های رادیکال در علوم سیاسی)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی – نشست "انقلاب اسلامی و علوم سیاسی" – 94

شبکه چهار - 26 بهمن 1396

"انقلاب" در پیمانه "آکادمی" - قسمت اول - (ضرورت پرسش های رادیکال در علوم سیاسی)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی – نشست "انقلاب اسلامی و علوم سیاسی" – 94