فیلترها

شبکه یک - 3 اسفند 1397

"حوزه و روحانیت"؛ تقسیم بر دو (از ضرورت تفکیک "روحانیون"، تا فلسفه حکم سلمان رشدی)

بازخوانی "منشور روحانیت" در سالگرد صدور آن از سوی امام خمینی - دانشگاه تهران _سوم اسفند...