فیلترها

موضع مصداقی در هیچ انتخاباتی تاکنون نداشته و ندارم

همه صفحات فضای مجازی که به نام بنده، مشغول تبلیغ به نفع یکی از نامزدهای محترم انتخاباتی هستند؛...

دی 1385

مهندسی فرهنگ و شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس جمهوری و مسئولین فرهنگی