فیلترها

شبکه یک - 27 فروردین 1400

"مقاومت بین اللمل" و "آلترناتیو جهانی" (بسوی اتحادیه انقلابیون جهان)

جمعی از روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان منتقد از آمریکا و اروپا _ ششمین کنفرانس بین المللی افق نو...

شبکه یک - 20 مهر 1392

"تنش " ، " تولد " و آنگاه " تمدن سازی "("دیپلماسی خمینی" ، نفی "ترس" و "طمع" در روابط بین الملل)

در جمع سفیران جمهوری اسلامی – وزارت خارجه – تهران 1387

مقاله صوتی شماره 22

سیاست خارجی و حقوق بین الملل(مفهوم شناسی"تنش"و"تنش زدایی")

دور جدید مذاکرات هسته ای و اذن مشروط رهبری به دولت جدید جهت مذاکره با آمریکا با قید (مخالفت نمی...

مقاله صوتی شماره 23

بحثی در سیاست خارجی و حقوق بین الملل - قسمت دوم

تحلیل نظری در حوزه روابط بین‌الملل و الگوهای سیاست خارجی پرداخته

شبکه قرآن - 9 مرداد 1394

قرآن و دیپلماسی (از "حکمت و موعظه حسنه" تا "نبرد جهانی")

نشست "روابط بین الملل؛ نفی سلطه سیاسی کفر یا تحمیل دین؟"- دانشکده حقوق و علوم سیاسی –...

شبکه افق - 9 آذر 1397

آمریکا علیه ایران : دخالت، نفوذ، سلطه - قسمت دوم

دانشگاه شهید بهشتی_۱۳ آبان۱۳۹۷