شبکه یک - 12 آذر 1400

آمریکا، "غارت پیشاانقلاب" و "براندازی پساانقلاب" ( تداوم جنبش دانشجویی ایران ؛ از ۱۶ آذر ۳۲ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۰ )

بمناسبت ۱۶ آذر _ روز قیام دانشجویی علیه کودتای آمریکا در ایران _ روز دانشجو_ ۱۳۹۶

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha