شبکه یک - 14 آبان 1400

و این بود جامعه مدنی !( آمریکا در پی شوروی ؟ فروپاشی کدخدایان )

سالروز فتح لانه جاسوسی _نشست ( آمریکا ،آمریکاتر شده است )_ روزمبارزه با استکبار_ ۱۳ آبان 1395 {دانشگاه اطلاعات}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha