تجربه دیپلماسی

حال که حسن روحانی و ظریف، اقتصاد ایران را از طریق سال‌ها مذاکره چنان رونق بخشیدند که نپرس، و چرخ اقتصاد و هسته‌ای را به کل، از جا درآوردند، تا دیر نشده خوب است تجربه دیپلماسی خود را این شب و روزها بالمره، در اختیار ملت افغانستان و فلسطین هم برای مذاکره با تکفیریهای داعش در شرق و صهیونیستها در غرب قرار دهند؛ قاسم هم نیست که مزاحم شود.

حال که حسن روحانی و ظریف، اقتصاد ایران را از طریق سال‌ها مذاکره چنان رونق بخشیدند که نپرس، و چرخ اقتصاد و هسته‌ای را به کل، از جا درآوردند، تا دیر نشده خوب است تجربه دیپلماسی خود را این شب و روزها بالمره، در اختیار ملت افغانستان و فلسطین هم برای مذاکره با تکفیریهای داعش در شرق و  صهیونیستها در غرب قرار دهند؛ قاسم هم نیست که مزاحم شود.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha