شبکه چهار - 3 بهمن 1399

از آمریکای "لینکلن" تا آمریکای "ترامپ" -قسمت اول- ( بررسی ۷ سند تاریخی)

سمینار (ظهورو افول آمریکا )_نشست(چگونه آمریکا، آمریکا شد؟ و برایران تسلط یافت؟ )_۱۳۹۷

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha