شبکه چهار - 26 اسفند 1392

روحانیت، دین،سیاست؛دوگانه"اجتهاد" و "تحجر" (به مناسبت سالگشت صدور پیام امام خمینی )ره)به روحانیت (منشور روحانیت)در اسفند67) - قسمت دوم

مسئولین نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشورو اساتی معارف

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha