شبکه قرآن - 9 مرداد 1394

قرآن و دیپلماسی (از "حکمت و موعظه حسنه" تا "نبرد جهانی")

نشست "روابط بین الملل؛ نفی سلطه سیاسی کفر یا تحمیل دین؟"- دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دانشگاه تهران 94

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha