شبکه چهار - 9 اسفند 1398

یک دوراهی: دموکراسی اسلامی یا اسلام دموکراتیک؟

نشست (تمدن اسلامی و استعمار غربی)_ دانشگاه کابل _ افغانستان ۱۳۸۷